Instalace v Manjaru:

sudo pacman -S --noconfirm ruby base-devel
sudo gem install jekyll --no-user-install

Vytvoření nového projektu:

jekyll new quimi && cd quimi

Instalace Jekyll compose:

echo "gem 'jekyll-compose', group: [:jekyll_plugins]" >> Gemfile
bundle

Přidání nového příspěvku:

jekyll post "Pokusný příspěvek"

Vygenerování webu do složky _site:

jekyll build

Deploy vygenerovaného webu na hosting pomocí rsync:

rsync -P -v -rz --checksum --delete _site/ root@quimi.cz:/var/www/quimi.cz/

Deploy na hosting pomocí ansible:

Playbook deploy.yml:

---
- hosts: all
 name: Deploy my blog
 tasks:
 - name: Build Jekyll
  command: jekyll build
  delegate_to: localhost
 - name: Copy files
  synchronize:
   src: _site/
   dest: ""
   checksum: True
   delete: True
   partial: True

Spuštení playbooku:

ansible-playbook -l quimi deploy.yml